Saturday, December 27

UK iptv BBC ITV Sky MTV Starz True Drama


#EXTINF:0,Sky Sports 2
http://93.158.221.200:9004/bysid/5505

#EXTINF:0,Sky Sports 5
http://93.158.221.200:9004/bysid/1312

#EXTINF:0,Sky Sports 2
http://93.158.221.200:9004/bysid/1342

#EXTINF:0,Sky Sports 2
http://93.158.221.200:9004/bysid/4222

#EXTINF:0,Sky1
http://93.158.221.200:9004/bysid/4750

#EXTINF:0,Sky News
http://93.158.221.200:9004/bysid/4704

#EXTINF:0,Sky News
http://93.158.221.200:9004/bysid/4706

#EXTINF:0,Pub Channel
http://93.158.221.200:9004/bysid/9303

#EXTINF:0,Pick
http://93.158.221.200:9004/bysid/4751

#EXTINF:0,Sky2
http://93.158.221.200:9004/bysid/4752

#EXTINF:0,Pick+1
http://93.158.221.200:9004/bysid/5107

#EXTINF:0,Community
http://93.158.221.200:9004/bysid/4753

#EXTINF:0,Pick FSAT
http://93.158.221.200:9004/bysid/4761

#EXTINF:0,ITV
http://93.158.221.200:9001/bysid/10060

#EXTINF:0,ITV2
http://93.158.221.200:9001/bysid/10070

#EXTINF:0,ITV4
http://93.158.221.200:9001/bysid/10072

#EXTINF:0,ITVBe
http://93.158.221.200:9001/bysid/10075

#EXTINF:0,ITV
http://93.158.221.200:9001/bysid/10080

#EXTINF:0,ITV
http://93.158.221.200:9001/bysid/10090

#EXTINF:0,ITV
http://93.158.221.200:9001/bysid/10100

#EXTINF:0,ITV +1
http://93.158.221.200:9001/bysid/10101

#EXTINF:0,BEACHBODY
http://93.158.221.200:9001/bysid/10115

#EXTINF:0,Chart Show TV
http://93.158.221.200:9006/bysid/53365

#EXTINF:0,Starz TV
http://93.158.221.200:9006/bysid/53335

#EXTINF:0,True Christmas
http://93.158.221.200:9006/bysid/53320

#EXTINF:0,POP
http://93.158.221.200:9006/bysid/53340

#EXTINF:0,True Movies 2
http://93.158.221.200:9006/bysid/53325

#EXTINF:0,Tiny Pop
http://93.158.221.200:9006/bysid/53330

#EXTINF:0,Flava
http://93.158.221.200:9006/bysid/53300

#EXTINF:0,The Vault
http://93.158.221.200:9006/bysid/53355

#EXTINF:0,Blissmas
http://93.158.221.200:9006/bysid/53305

#EXTINF:0,Scuzz
http://93.158.221.200:9006/bysid/53310

#EXTINF:0,Dance Xmas
http://93.158.221.200:9006/bysid/53315

#EXTINF:0,POP+1
http://93.158.221.200:9006/bysid/53370

#EXTINF:0,Tiny Pop +1
http://93.158.221.200:9006/bysid/53345

#EXTINF:0,Kix
http://93.158.221.200:9006/bysid/53350

#EXTINF:0,PopGirl
http://93.158.221.200:9006/bysid/53360

#EXTINF:0,True Ent
http://93.158.221.200:9006/bysid/53375

#EXTINF:0,True Drama
http://93.158.221.200:9006/bysid/53380

#EXTINF:0,MTV
http://93.158.221.200:9007/bysid/7001

#EXTINF:0,VH1
http://93.158.221.200:9007/bysid/7002

#EXTINF:0,MTV ROCKS
http://93.158.221.200:9007/bysid/7003

#EXTINF:0,MTV HITS
http://93.158.221.200:9007/bysid/7006

#EXTINF:0,MTV BASE
http://93.158.221.200:9007/bysid/7007

#EXTINF:0,MTV CLASSIC
http://93.158.221.200:9007/bysid/7008

#EXTINF:0,VIVA
http://93.158.221.200:9007/bysid/7009

#EXTINF:0,MTV MUSIC
http://93.158.221.200:9007/bysid/7012

#EXTINF:0,MTV DANCE
http://93.158.221.200:9007/bysid/7014

http://93.158.221.200:9001/playlist.m3u

http://93.158.221.200:9003/playlist.m3u

http://93.158.221.200:9004/playlist.m3u

http://93.158.221.200:9005/playlist.m3u

http://93.158.221.200:9006/playlist.m3u

http://93.158.221.200:9007/playlist.m3u

#EXTINF:-1,4 Channel HD Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20000

#EXTINF:-1,BBC Three Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20001

#EXTINF:-1,ITV Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20002

#EXTINF:-1,BBC News Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20003

#EXTINF:-1,E4 Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20004

#EXTINF:-1,ITV 2 Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20005

#EXTINF:-1,ITV 2+1 Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20007

#EXTINF:-1,QVC UK Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20009

#EXTINF:-1,More 4 HD Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20010

#EXTINF:-1,More 4 Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20014

#EXTINF:-1,BBC Two Iptv

http://81.23.58.184:8080/udp/0.0.0.0:20015

No comments: