Monday, January 12

iptv Chinese Tv channels (m3u8) 1. #EXTINF:-1,CHINA:***HasBahCa IPTV***CIN_CHINA***LONG_BUFFERS
 2. http://01.gen.tr/HasBahCa_IPTV/turkiye.mp4
 3. #EXTINF:-1,CHINA:Amitabha | China Tibet - Internet Buddhist Church
 4. rtmp://hk2.hwadzan.com/liveedge/amtb
 5. #EXTINF:-1,CHINA:Amitabha | China Tibet - Multicultural
 6. rtmp://hk2.hwadzan.com/liveedge/cult
 7. #EXTINF:-1,CHINA:Amitabha | China Tibet - Xinian Puja
 8. rtmp://jp1.hwadzan.com/liveedge/sanshi
 9. #EXTINF:-1,CHINA:Amitabha | China Tibet Pure Land Satellite TV
 10. rtmp://hk2.hwadzan.com/liveedgelist/livetv
 11. #EXTINF:-1,CHINA:bsshhd
 12. http://zhbs.53jl.com:9905/bszb/bsshhd.m3u8?tmsrv=live
 13. #EXTINF:-1,CHINA:bsshsd白山生活
 14. http://zhbs.53jl.com:9905/bszb/bsshsd.m3u8?tmsrv=live
 15. #EXTINF:-1,CHINA:bszhhd
 16. http://zhbs.53jl.com:9905/bszb/bszhhd.m3u8?tmsrv=live
 17. #EXTINF:-1,CHINA:bszhsd白山新闻综合
 18. http://zhbs.53jl.com:9905/bszb/bszhsd.m3u8?tmsrv=live
 19. #EXTINF:-1,CHINA:BTV-1-HD 北京卫视高清
 20. rtsp://58.200.131.2/BTV-1-HD
 21. #EXTINF:-1,CHINA:BTV-2-HD 北京文艺高清
 22. rtsp://58.200.131.2/BTV-2-HD
 23. #EXTINF:-1,CHINA:BTV-6-HD 北京体育高清
 24. rtsp://58.200.131.2/BTV-6-HD
 25. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV 1 HD
 26. rtsp://58.200.131.2/CCTV-1-HD
 27. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV 5 HD
 28. rtsp://58.200.131.2/CCTV-5-HD
 29. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV11Ï·Çú
 30. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=CCTV11
 31. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV11Ï·Çú
 32. rtmp://123.65.3.8:1935/ss1live/cctv11-2
 33. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV13 News
 34. http://live.jsntv.com.cn/channels/jstv/cctv13/flv:800k/live
 35. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV13ÐÂÎÅ
 36. rtsp://rlive.tv189.cn/live/422
 37. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV13ÐÂÎÅ
 38. http://hls.nntv.cn/hls/NNTV_CS.m3u8
 39. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV13ÐÂÎÅ
 40. rtmp://116.213.200.53/tslsChannelLive/91XPnbQ/live
 41. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV14ÉÙ¶ù
 42. rtsp://rlive.tv189.cn/live/252
 43. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV15ÒôÀÖ
 44. rtsp://rlive.tv189.cn/live/312
 45. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV1综合
 46. rtsp://rlive.tv189.cn/live/172
 47. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV1综合
 48. rtmp://123.65.3.8:1935/ss1live/cctv1-2
 49. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV2财经
 50. http://58.248.254.10:8080/pms_IphoneOnlinePlay?id=6
 51. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV2财经
 52. rtmp://116.213.200.53/tslsChannelLive/QD6LM8H/live
 53. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV2财经
 54. rtsp://rlive.tv189.cn/live/292
 55. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV3综艺
 56. rtsp://rlive.tv189.cn/live/452
 57. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV5+体育ÈüÊÂ
 58. rtsp://rlive.tv189.cn/live/872
 59. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV5体育
 60. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=CCTV5
 61. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV5体育HD
 62. rtsp://rlive.tv189.cn/live/862
 63. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV6电影
 64. rtsp://rlive.tv189.cn/live/392
 65. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV7ŸüÊÂÅ©Òµ
 66. rtsp://rlive.tv189.cn/live/232
 67. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV8µçÊÓŸç
 68. rtsp://rlive.tv189.cn/live/462
 69. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV9ŒÍÂŒ
 70. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=CCTV9
 71. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV9ŒÍÂŒ
 72. rtsp://rlive.tv189.cn/live/482
 73. #EXTINF:-1,CHINA:CCTVÐÜÚ-1ºÅ±ðÊû
 74. http://fms.cntv.lxdns.com/live/flv/channel97.flv
 75. #EXTINF:-1,CHINA:CCTVÐÜÚ-³ÉÄêÔ°
 76. http://fms.cntv.lxdns.com/live/flv/channel89.flv
 77. #EXTINF:-1,CHINA:CCTVipanda
 78. http://fms.cntv.lxdns.com/live/flv/channel95.flv
 79. #EXTINF:-1,CHINA:CCTVipanda
 80. http://fms.cntv.lxdns.com/live/flv/channel91.flv
 81. #EXTINF:-1,CHINA:CCTVNEWS
 82. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=CCTVNEWS
 83. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV中学生
 84. rtmp://ams.studytv.cn/livepkgr/264
 85. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV证券资讯
 86. http://124.160.184.145/live/5/30/8b775d177feb417d94f907fa397d8b51.m3u8?type=m3u8.web.pad
 87. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV证券资讯
 88. http://web-play.pptv.com/web-m3u8-300747.m3u8?type=ipad
 89. #EXTINF:-1,CHINA:CCTV证券资讯
 90. http://fms.cntv.lxdns.com/live/flv/channel50.flv
 91. #EXTINF:-1,CHINA:cys 1 延边卫视
 92. http://122.136.32.78/cys1.m3u8
 93. #EXTINF:-1,CHINA:DFWS-HD 东方卫视高清
 94. rtsp://58.200.131.2/DFWS-HD
 95. #EXTINF:-1,CHINA:Guangdong Public
 96. http://zb.v.qq.com:1863/?progid=4035478592
 97. #EXTINF:-1,CHINA:Guangdong TV HD
 98. http://zb.v.qq.com:1863/?progid=857894899
 99. #EXTINF:-1,CHINA:gztv 2 贵州电视剧
 100. http://livetv.2500city.com/live/gztv2-720/index.m3u8
 101. #EXTINF:-1,CHINA:gztv 2 贵州电视剧
 102. rtmp://220.165.3.90/livegytv/gztv2
 103. #EXTINF:-1,CHINA:gztv 3 贵州公共
 104. rtmp://220.165.3.90/livegytv/gztv3
 105. #EXTINF:-1,CHINA:Henan Business
 106. http://live.hntv.tv/channels/tvie/video_channel_07/flv:hntv7_apple_200k/live
 107. #EXTINF:-1,CHINA:Henan Legal
 108. http://live.hntv.tv/channels/tvie/video_channel_04/flv:hntv4_apple_200k/live
 109. #EXTINF:-1,CHINA:Henan News
 110. http://live.hntv.tv/channels/tvie/video_channel_06/flv:hntv6_apple_200k/live
 111. #EXTINF:-1,CHINA:Henan Public
 112. http://live.hntv.tv/channels/tvie/video_channel_08/flv:hntv8_apple_200k/live
 113. #EXTINF:-1,CHINA:Henan Urban
 114. http://live.hntv.tv/channels/tvie/video_channel_02/flv:hntv2_apple_200k/live
 115. #EXTINF:-1,CHINA:HNWS-HD 湖南卫视高清
 116. rtsp://58.200.131.2/JSWS-HD
 117. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong etm
 118. rtsp://c.itvitv.com/etm.jhfuowamedr
 119. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong hkm3
 120. rtsp://c.itvitv.com/hkm3.husjadsuh
 121. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong HMC
 122. rtsp://2.itvitv.com/hmc.yhrfscfgpocvyuh
 123. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong hollewood
 124. rtsp://c.itvitv.com/hlw.ueidhefgecuyh
 125. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong lstime
 126. rtsp://u.itvitv.com/lstime
 127. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong max
 128. rtsp://2.itvitv.com/max.cdwdgyfhwgsydr
 129. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong movie2
 130. rtsp://c.itvitv.com/hkm.kmdyewsh
 131. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong tvbmov
 132. rtsp://2.itvitv.com/tvbmov.saqtstfdtwn
 133. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong vlm
 134. rtsp://2.itvitv.com/vlm.dekjpkmarygtdnhgb
 135. #EXTINF:-1,CHINA:Hong Kong WOWOW
 136. rtsp://c.itvitv.com/wowow.ghfyenxdhfdscz
 137. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei dspd 湖北碟市
 138. http://59.175.153.187/channels/zbk/dspd/flv:sd/live
 139. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei gspd 湖北垄上
 140. http://59.175.153.187/channels/zbk/gspd/flv:sd/live
 141. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei hbgg 湖北公共
 142. http://59.175.153.187/channels/zbk/hbgg/flv:sd/live
 143. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei hbjy 湖北教育
 144. http://59.175.153.187/channels/zbk/hbjy/flv:sd/live
 145. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei hbtv 湖北综合
 146. http://59.175.153.187/channels/zbk/hbtv/flv:sd/live
 147. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei hbty 湖北体育
 148. http://59.175.153.187/channels/zbk/hbty/flv:sd/live
 149. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei hbws 湖北卫视
 150. http://59.175.153.187/channels/zbk/hbws/flv:sd/live
 151. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei hbys 湖北影视
 152. http://59.175.153.187/channels/zbk/hbys/flv:sd/live
 153. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei jingshi 2 湖北经视
 154. http://59.175.153.187/channels/zbk/jingshi2/flv:sd/live
 155. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei mjgw 湖北购物
 156. http://59.175.153.187/channels/zbk/mjgw/flv:sd/live
 157. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei sjpd 晴彩湖北
 158. http://59.175.153.187/channels/zbk/sjpd/flv:sd/live
 159. #EXTINF:-1,CHINA:Hubei zyll 湖北职业指南
 160. http://59.175.153.187/channels/zbk/zyzl/flv:sd/live
 161. #EXTINF:-1,CHINA:Inner Mongolia Satellite TV
 162. http://zb.v.qq.com:1863/?progid=2342060367
 163. #EXTINF:-1,CHINA:Jiaxing RTV 2
 164. rtsp://220.189.255.12/live2
 165. #EXTINF:-1,CHINA:Jiaxing RTV 3
 166. rtsp://220.189.255.12/live3
 167. #EXTINF:-1,CHINA:Jiaxing RTV 4
 168. rtsp://220.189.255.12/live4
 169. #EXTINF:-1,CHINA:Madden Sports 劲爆体育
 170. http://v1.bigtvusa.com:1935/liverepeater/21866.stream/HasBahCa.m3u8
 171. #EXTINF:-1,CHINA:MMS - CGN-TV China
 172. mms://vod7.cgntv.net/china_live
 173. #EXTINF:-1,CHINA:MMS - Huainan TV
 174. mms://space.hngd.gov.cn/live1
 175. #EXTINF:-1,CHINA:MMS - Huainan TV2
 176. mms://space.hngd.gov.cn/live2
 177. #EXTINF:-1,CHINA:MMS - Phoenix
 178. mms://112.230.192.196/zb12
 179. #EXTINF:-1,CHINA:MMS - Wuxi Entertainment
 180. mms://vs1.thmz.com/tv3i
 181. #EXTINF:-1,CHINA:Nan-ching 18 南京十八
 182. http://live.xwei.tv/channels/njtv/video_18/flv:500k/live
 183. #EXTINF:-1,CHINA:Nan-ching kj  南京生活
 184. http://live.xwei.tv/channels/njtv/video_shh/flv:500k/live
 185. #EXTINF:-1,CHINA:Nan-ching shaoer 南京少儿
 186. http://live.xwei.tv/channels/njtv/video_shaoer/flv:500k/live
 187. #EXTINF:-1,CHINA:Nan-ching xwzh  南京新闻
 188. http://live.xwei.tv/channels/njtv/video_xwzh/flv:500k/live
 189. #EXTINF:-1,CHINA:Nan-ching yl  南京娱乐
 190. http://live.xwei.tv/channels/njtv/video_yl/flv:500k/live
 191. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 1 北京卫视
 192. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV1
 193. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 2 北京文艺
 194. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV2
 195. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 3 北京科教
 196. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV3
 197. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 4 北京影视
 198. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV4
 199. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 5 北京财经
 200. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV5
 201. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 6 北京体育
 202. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV6
 203. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 6HD 北京纪实HD
 204. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV6HD
 205. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 7 北京生活
 206. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV7
 207. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 8 北京青年
 208. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV8
 209. #EXTINF:-1,CHINA:Peking BTV 9 北京新闻
 210. http://api.veryhd.net/Upload/live_proxy/brtn.php?channel=BTV9
 211. #EXTINF:-1,CHINA:Phoenix HK
 212. http://live.3gv.ifeng.com/live/hongkong.m3u8
 213. #EXTINF:-1,CHINA:qtvchv 1 青岛新闻综合
 214. http://112.231.23.149:554/live/qtvchv1.stream/HasBahCa.m3u8
 215. #EXTINF:-1,CHINA:qtvchv 2 青岛生活服务
 216. http://112.231.23.149:554/live/qtvchv2.stream/HasBahCa.m3u8
 217. #EXTINF:-1,CHINA:qtvchv 3 青岛影视,
 218. http://112.231.23.149:554/live/qtvchv3.stream/HasBahCa.m3u8
 219. #EXTINF:-1,CHINA:qtvchv 4 青岛财经资讯
 220. http://112.231.23.149:554/live/qtvchv4.stream/HasBahCa.m3u8
 221. #EXTINF:-1,CHINA:qtvchv 5 青岛都市
 222. http://112.231.23.149:554/live/qtvchv5.stream/HasBahCa.m3u8
 223. #EXTINF:-1,CHINA:qtvchv 6 青岛青少旅游
 224. http://112.231.23.149:554/live/qtvchv6.stream/HasBahCa.m3u8
 225. #EXTINF:-1,CHINA:Sichuan TV
 226. http://zb.v.qq.com:1863/?progid=2453801339
 227. #EXTINF:-1,CHINA:Taiwan - Good News 1
 228. http://210.59.248.53/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/live-ch1-3.m3u8
 229. #EXTINF:-1,CHINA:TAIWAN STB02 台視無線台
 230. http://www.fms-media.com:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/STB-02.m3u8
 231. #EXTINF:-1,CHINA:TAIWAN STB03 中視無線台
 232. http://www.fms-media.com:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/STB-03.m3u8
 233. #EXTINF:-1,CHINA:TAIWAN STB04 華視無線台
 234. http://www.fms-media.com:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/STB-04.m3u8
 235. #EXTINF:-1,CHINA:TAIWAN STB05 公視無線台
 236. http://www.fms-media.com:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/STB-05.m3u8
 237. #EXTINF:-1,CHINA:Wuhan Channels  2 武汉文艺频道
 238. rtmp://stream1.appwuhan.com/live/2tzb_sd
 239. #EXTINF:-1,CHINA:Wuhan Channels 2 武汉新闻综合
 240. rtmp://stream1.appwuhan.com/live/2tzb_sd
 241. #EXTINF:-1,CHINA:Wuhan Channels 3 武汉科教生活
 242. rtmp://stream1.appwuhan.com/live/3tzb_sd
 243. #EXTINF:-1,CHINA:Wuhan Channels 4 武汉影视频道
 244. rtmp://stream1.appwuhan.com/live/4tzb_sd
 245. #EXTINF:-1,CHINA:Wuhan Channels 5 武汉文化体育
 246. rtmp://stream1.appwuhan.com/live/5tzb_sd
 247. #EXTINF:-1,CHINA:Wuhan Channels 6 武汉海外频道
 248. rtmp://stream1.appwuhan.com/live/6tzb_sd
 249. #EXTINF:-1,CHINA:Wuhan Channels 7 武汉少儿频道
 250. rtmp://stream1.appwuhan.com/live/7tzb_sd
 251. #EXTINF:-1,CHINA:y1 延边新闻综合
 252. http://122.136.32.78/y1.m3u8
 253. #EXTINF:-1,CHINA:y2 延边经济文化
 254. http://122.136.32.78/y2.m3u8
 255. #EXTINF:-1,CHINA:Yangzhou City
 256. http://livemedia.yzntv.com/channels/tvie/41/flv:400k/live
 257. #EXTINF:-1,CHINA:Yangzhou comprehensive news
 258. http://livemedia.yzntv.com/channels/tvie/40/flv:400k/live
 259. #EXTINF:-1,CHINA:Yangzhou mobile
 260. http://livemedia.yzntv.com/channels/tvie/52/flv:52/live
 261. #EXTINF:-1,CHINA:Yulin 榆林-1
 262. http://61.150.114.78:8090/flv400
 263. #EXTINF:-1,CHINA:Yulin 榆林-2
 264. http://61.150.114.78:8090/flv500
 265. #EXTINF:-1,CHINA:Yulin 榆林-3
 266. http://61.150.114.78:8090/flv600
 267. #EXTINF:-1,CHINA:ZJWS-HD 浙江卫视高清
 268. rtsp://58.200.131.2/HNWS-HD
 269. #EXTINF:-1,CHINA:ZJWS-HD 浙江卫视高清
 270. rtsp://58.200.131.2/ZJWS-HD
 271. #EXTINF:-1,CHINA:贵州公共
 272. http://218.201.250.188:8188/ts100

1 comment:

Do Xuan said...

Streamliver - super stream player and testing links for android