Thursday, April 2

Nile Rotana Mbc Alhayat cbc BBC Arabic iptv HD


#EXTINF:-1,Rotana Masriya
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/RotanaMasriya

#EXTINF:-1,Rotana Classic
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/RotanaClassic

#EXTINF:-1,Rotana Cinema
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/RotanaCinema

#EXTINF:-1,MBC 1
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/MBC-1

#EXTINF:-1,MBC 2
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/MBC2

#EXTINF:-1,MBC Action
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/MBCAction

#EXTINF:-1,MBC MAX
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/MBCMAX

#EXTINF:-1,MBC Maser
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/MBCMaser

#EXTINF:-1,MBC Maser2
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/MBCMaser2

#EXTINF:-1,MBC Drama
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/MBCDrama

#EXTINF:-1,Nile Cinema
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/NileCinema

#EXTINF:-1,Nile Comedy
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/NileComedy

#EXTINF:-1,Nile Life
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/NileLife

#EXTINF:-1,Nile Sports
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/NileSports

#EXTINF:-1,Nile News
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/NileNews

#EXTINF:-1,Al Masriya
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlMasriya

#EXTINF:-1,AlThanya
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlThanya

#EXTINF:-1,Alhayah 1
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/Alhayah1

#EXTINF:-1,Alhayah 2
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/Alhayah2

#EXTINF:-1,Alhayah Cinema
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlhayahCinema

#EXTINF:-1,Alhayah Mosalsalat
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlhayahMosalsalat

#EXTINF:-1,ON TV
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/ONTV

#EXTINF:-1,Mehwer
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/Mehwer

#EXTINF:-1,Al Kahera Wal Nas
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlKaheraWalNas

#EXTINF:-1,CBC 1
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/CBC1

#EXTINF:-1,CBC Drama
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/CBCDrama

#EXTINF:-1,CBC Extra
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/CBCExtra

#EXTINF:-1,Al Nahar
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlNahar

#EXTINF:-1,Al Nahar Drama
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlNaharDrama

#EXTINF:-1,Dream 2
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/Dream2

#EXTINF:-1,LBC Sat
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/LBCSat

#EXTINF:-1,Future TV
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/FutureTV

#EXTINF:-1,Al Sharqiya
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlSharqiya

#EXTINF:-1,Sada El Balad
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/SadaElBalad

#EXTINF:-1,Faraeen
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/Faraeen

#EXTINF:-1,Al Tahrir
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlTahrir

#EXTINF:-1,Abu Dhabi 1
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AbuDhabi1

#EXTINF:-1,Saudi Sunah
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/SaudiSunah

#EXTINF:-1,Saudi Quran
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/SaudiQuran

#EXTINF:-1,BBC Arabic
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/BBCArabic

#EXTINF:-1,Al Arabiya
rtmp://144.76.140.144:1935/jr1/AlArabiya
 

No comments: